Zarząd spółki pod firmą Carint Scanmed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000362919, o kapitale zakładowym 1 500 000,00 zł, zgodnie z wymogami art. 500 § 2 k.s.h. niniejszym ogłasza plan połączenia Scanmed S.A. ze spółką Carint Scanmed sp. z o.o.

PRZEJDŹ DO OFERTY Plan połączenia Scanmed i Carint 2016.08.09.

Przygotowano dnia: 11.08.2016

Carint Scanmed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000362919, NIP: 679-30-45-152, o kapitale zakładowym 1 500 000,00 zł.